การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Chatchamon Srisirirat, Pramote Khuwijitjaru, Sarawut Phupaichitkun, and Busarakorn Mahayothee. 2021. Rapid Assessment of Water Activity, Moisture Content, and Total Soluble Solids in Dried Fruits and Vegetables using Near-Infrared Spectroscopy. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science, November 3-5, 2021. pp. 23-29
Link: Proceedings
บทคัดย่อ:This research aimed to develop a universal model for predicting water activity (aw), moisture content (MC), and total soluble solids (TSS) in various dried fruits and vegetables using a portable near-infrared (NIR) spectrometer. Spectra of nineteen types of dried fruits and vegetables were measured in the wavelength range of 305-1140 nm in interactance mode. Partial least squares regression was used for model development. The results showed that the prediction models for aw and MC were moderately accurate with the coefficient of determination (R2), standard error of prediction (SEP), and the ratio of the standard error of performance to standard deviation (RPD) of 0.80, 0.09, 2.23 and 0.83, 2.93%, 2.44, respectively. However, the result of TSS model showed lower performance with the R2 of 0.70, high SEP of 5.64 °Brix, and RPD of 1.82. These results indicated that the obtained aw and MC models can be used as rapid measurements in different dried fruits and vegetables, while the TSS prediction model needs further improvement.
ผู้จัดทำ:620920021 : นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รายงานฉบับสมบูรณ์:Full Manuscript(docx)
:Full Manuscript(pdf)
Presentation:Poster(pptx)
แฟ้มอื่นๆ:Poster(jpg)
Poster(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร