การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Kannika Aumpai, Chin Ping Tan, Qiang Huang and Sopark Sonwai. Production of cocoa butter equivalent from blending of illipé butter and palm mid-fraction. Food Research International. (Submitted)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
640920047 : นางสาวกรรณิการ์ อำไพ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร