การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2564. ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ น้ำมันมะพร้าว และปาล์มสเตียรินที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์ไลเปส TTL. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S139-S145
:Cocoa Butter Alternatives from Fully Hydrogenated Palm Kernel Oil, Coconut Oil, and Fully Hydrogenated Palm Stearin via Enzymatic Interesterification using TTL lipase
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของไขมันที่ผ่านการดัดแปลงโครงสร้างด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นซึ่งถูกเตรียมขึ้นจากน้ำมันเมล็ดปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ (FHPKO) น้ำมันมะพร้าว (CNO) และปาล์มสเตียรินที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ (FHPS) ที่อัตราส่วนต่างๆ โดยใช้เอนไซม์ไลเปส TTL เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60C นาน 6 ชั่วโมง แล้วทำการศึกษาคุณสมบัติทางความร้อน ค่าความเป็นของแข็งในรูปผลึก และลักษณะสัณฐานของผลึกเปรียบเทียบกับไขมันทดแทนเนยโกโก้ทางการค้า (CBA) พบว่ากระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นมีผลทำให้คุณสมบัติทางความร้อนเปลี่ยนแปลงไป ค่าความเป็นของแข็งในรูปผลึกและขนาดของผลึกลดลงเมื่อเทียบกับไขมันผสมก่อนผ่านการดัดแปลงโครงสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่าไขมันผสมที่ผ่านการดัดแปลงโครงสร้างที่อัตราส่วน 80:10:10 (FHPKO:CNO:FHPS) มีพฤติกรรมการหลอมเหลว และกราฟค่าเปอร์เซ็นต์การเป็นของแข็งในรูปผลึกใกล้เคียงกับไขมันทดแทนเนยโกโก้ทางการค้ามากที่สุดจึงเหมาะสมต่อการนำไปผลิตเป็นไขมันทดแทนเนยโกโก้ต่อไป
:The objective of this research was to study the physical properties of Interesterified fats (IFs) were prepared from enzymatic interesterification (EIE) of fully hydrogenated palm kernel oil (FHPKO), coconut oil (CNO), and fully hydrogenated palm stearin (FHPS) blends in various mass ratios by using TTL lipase at 60C for 6 hours. The thermal properties, solid fat content (SFC), and crystal morphology of the IF were investigated and compared with commercial cocoa butter alternatives (CBA). After EIE, the thermal properties were significantly different from those Non-interesterified fats (NFs). Both SFC and crystal size of all IFs lower than the NFs. In addition, the interesterified blend 80:10:10 showed the melting behavior and SFC curves most similar to the commercial CBA. Therefore, it had the potential for use as CBA.
ผู้จัดทำ:630920022 : นางสาวศิรินภา รุ่งแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
รายงานฉบับสมบูรณ์:บทความวิจัยงานประชุมวิชาการ(docx)
:บทความวิจัยงานประชุมวิชาการ(pdf)
Presentation:งานนำเสนอประชุมวิชาการ(pptx)
แฟ้มอื่นๆ:เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ(pdf)
Proceeding(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร