การนำเสนอผลงาน : สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง:
วรัญญู พงศ์นภารักษ์, กนกวรรณ กิ่งผดุง. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน. อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 16872
Link:อ่านรายละเอียด
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร