การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Neeranuch Milasing, Nuthathai Sriisaranusorn, Khwanjai Klinchongkon, and Pramote Khuwijitjaru.(2021) Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography. Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) Virtual Conference, 17-18 June, 2021 (Poster, ไม่มี full paper)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
60403801 : นางสาวณีรนุช มิละสิงห์
09600212 : นางสาวณัฐหทัย ศรีอิสรานุสรณ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร