การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการสร้างสมการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นในผลไม้อบแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563. หน้า 4051-4059.
:Application of near-infrared spectroscopy to establish prediction models for water activity and moisture content in dried fruits
Link:บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) ในการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นในผลไม้อบแห้ง โดยใช้ผลไม้อบแห้งทั้งหมด 8 ชนิด วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงเลขคลื่น 12500-3600 cm-1 ด้วยรูปแบบการวัดสะท้อนกลับแบบแพร่ จากนั้นสร้างสมการทำนายด้วยวิธีการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนโดยใช้ข้อมูลผลไม้หลายชนิดรวม 100 ตัวอย่าง พบว่าค่า R2, RMSEP, bias และ RPD มีค่าเท่ากับ 0.9896, 0.0085, -0.0005 และ 9.80 ตามลำดับ สำหรับการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตี และ 0.9682, 1.28%, -0.38% และ 5.9 ตามลำดับ สำหรับการทำนายปริมาณความชื้น เมื่อนำสมการสำหรับการทำนายมาทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นของมะม่วงอบแห้ง 20 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าร้อยละความผิดพลาดในการทำนายเฉลี่ยเท่ากับ 3.10% และ 10.98% ตามลำดับ
:This research aimed to study the feasibility of using near-infrared spectroscopy (NIRS) to predict water activity (aw) and moisture content (MC) in dried fruits. Eight types of dried fruits were used. Samples were then measured at wavenumbers range of 12500-3600 cm-1 in diffuse reflectance mode. Partial least squares regression was used for model development from 100 samples. The results showed that R2, RMSEP, bias, and RPD values of the models were 0.9896, 0.0085, -0.0005, and 9.80, respectively for aw prediction and were 0.9682, 1.280%, -0.3850%, and 5.9, respectively for MC prediction. In addition, the developed prediction model was used to predict aw and MC of 20 dried mango samples and it was found that an average errors of 3.10% and 10.98% were obtained.
ผู้จัดทำ:620920021 : นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
แฟ้มอื่นๆ:โปสเตอร์ (Ppt)(pptx)
โปสเตอร์ (Pdf)(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร