การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri, Touchpong Choosri. (2020) Study on intermittent low‐pressure superheated steam drying: Effect on drying kinetics and quality changes in ripe mangoes. Journal of Food Processing and Preservation 44(9), e14669
Link:DOI: 10.1111/jfpp.14669
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
57403803 : นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร