การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:สุวรรณา จิตติสรสกุล และ กนกวรรณ กิ่งผดุง.2020.การประเมินตนเองตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาการผลิตพริกแกง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S638-S645.
:Self-assessment for Primary Good Manufacturing Practice (Primary GMP) to Improve Performance of Community Enterprise: A Case Study of Production Curry Paste.
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น โดยใช้แบบประเมินตนเองที่สร้างขึ้นและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าวิสาหกิจชุมชนผลิตพริกแกงได้คะแนนรวม 50.68 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ที่ 60 คะแนน มีปัญหา 4 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การสุขาภิบาลและด้านบุคลากรขาดสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังขาดประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงิน เนื่องจากขาดความรู้ในการลงบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
:The objective of this research was to study the performance of community enterprise using self-assessment questionnaire on primary good manufacturing practice (Primary GMP) and in-depth interview. The results of self-assessment for the curry paste production community enterprise showed that the average overall score was 50.68%, which is lower than 60% of the overall Primary GMP criteria. This means that the curry paste production community enterprise did not pass the Primary GMP standard. The problems resulted from 4 criteria categories: 1) location and production buildings; 2) tools, machinery and production equipment; 3) sanitation; and 4) personnel and employee hygiene. It was also found that the community enterprise has poor financial performance for measuring the effectiveness of the enterprise. This was due to lack of basic knowledge on how to record accounting properly.
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้จัดทำ:61403304 : นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
:รายงานฉบับสมบูรณ์(doc)
Presentation:Presentation(pptx)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร