การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ทวีศักดิ์ ถานะ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2563. สมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเพกติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกของเสาวรสที่ได้จากการทรีตด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. หน้า S237-S244. [การนำเสนอแบบออนไลน์]
:Prebiotic properties of pectic-oligosaccharides obtained from subcritical water treatment of passion fruit peel
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเพกติกโอลิโกแซคคาไรด์ (POS) ที่ผลิตด้วยการทรีตเปลือกเสาวรสในน้ำกึ่งวิกฤต 2 ขั้นตอน และแยก POS ที่ได้ด้วยเมมเบรน ซึ่งสามารถแยก POS ได้ 4 ส่วนที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันและมีร้อยละผลผลิต (เทียบกับเพกตินทั้งหมด) เป็นดังนี้ คือ POS4 (>5 kDa) 72.56, POS3 (3-5 kDa) 10.62, POS2 (1-3 kDa) 5.34 และ POS1 (>1 kDa) 8.28 จากนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์คุณสมบัติการเป็นสารพรีไบโอติกของเพกติน POS4 และ POS3 ที่ผลิตได้โดยการหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus acidophilus TISTR2365 และเปรียบเทียบกับฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ทางการค้า พบว่า POS3 มีคุณสมบัติการเป็นสารพรีไบโอติกเช่นเดียวกับ FOS
:The objective of this research was to study the prebiotic properties of pectic-oligosaccharides (POS) obtained by two steps of subcritical water treatment of passion fruit peel and purification with membrane filtration. The oligosaccharides was separated into 4 parts with different molecular sizes and yield (% of total pectin) including POS4 (>5 kDa) 72.56, POS3 (3-5 kDa) 10.62, POS2 (1-3 kDa) 5.34, and POS1 (>1 kDa) 8.28. Then, prebiotic properties of produced pectin, POS4 and POS3 by fermentation with Lactobacillus acidophilus TISTR2365, compared with commercial fructo-oligosaccharides (FOS) were analyzed and it was found that POS3 exhibited the similar prebiotic properties to FOS.
ผู้จัดทำ:60403209 : นายทวีศักดิ์ ถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
Presentation:Presentation(pptx)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร