การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:González Azcárraga JC, Nagle M, Phupaichitkun S, Mahayothee B, Haewsungcharern M, Janjai S, et al. Effect of shifting practices on performance of a fixed-bed convection dryer for longan. In: Tropentag 2007 - Utilisation of diversity in land use systems: sustainable and organic approches to meet human needs, 9-11 Oct 2007. Witzenhausen (Germany): University of Kassel; p. 1-5.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร