การนำเสนอผลงาน : หนังสือ
ชื่อเรื่อง:Neidhart S, Vasquez-Caicedo AL, Mahayothee B, Pott I, Mühlbauer W, Sruamsiri P, et al. The controll of postharvest ripening processes and its implications for the productivity of mango processing. In: Heidhues F, Herrmann L, Neef A, Neidhart S, Pape J, Sruamsiri P, et al., editors. Sustainable land use in mountainous regions of Southeast Asia: Meeting the challenges of ecological, socio-economic and cultural diversity. Berlin, Heidelberg, New York,London, Paris and Tokyo: Springer-Verlag; 2007. p. 134-146.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร