การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Sonwai S. and D. Rousseau (2008). Fat Crystal Growth and Microstructural Evolution in Industrial Milk Chocolate. Crystal Growth & Design. 8 (9), 3165–3174. ACS Publications
:Sonwai S. and D. Rousseau (2008). Fat Crystal Growth and Microstructural Evolution in Industrial Milk Chocolate. Crystal Growth & Design. 8 (9), 3165–3174. ACS Publications
ผู้จัดทำ:ผศ.ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร