การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Rousseau D. and S. Sonwai (2008). Influence of the Dispersed Particulate in Chocolate on Cocoa Butter Microstructure and Fat Crystal Growth during Storage. Food Biophysics. 3, 273-278. SpringerLink
:Rousseau D. and S. Sonwai (2008). Influence of the Dispersed Particulate in Chocolate on Cocoa Butter Microstructure and Fat Crystal Growth during Storage. Food Biophysics. 3, 273-278. SpringerLink
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร