การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:C. Sodsri, 2548, The Modified Basis function Method for Time-varying Frequency Estimation, The 2nd International Symposium on Mathematics Statistics and Computer Sciences.
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ สอดศรี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร