การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:กุลธิดา ชลูดดง และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2550. ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกมะกรูดจากการสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (โปสเตอร์)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร