การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Khuwijitjaru, P., Chalooddong, K. and Adachi, S. 2008. Phenolic content and radical scavenging capacity of kaffir lime fruit peel extract obtained by pressurized hot water extraction. Food Science and Technology Research 14(1) 1-4. Free Full Text from J-Stage
บทคัดย่อ:

:
The effects of the pressurized hot water extraction (PHWE) parameters (extraction temperature: 100, 150 and 200°C and extraction time: 5, 10 and 15 min) on the total phenolic content and DPPH radical scavenging capacity of the kaffir lime (Citrus hystrix) fruit peel extracts were investigated. Both indices increased as the extraction temperature increased. The extraction time only slightly affected the values. This study also demonstrated that the PHWE produced extracts with a higher phenolic content and radical scavenging capacity than that obtained by a conventional extraction method (water and 60% methanol at 50°C, 1 h).
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร