การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Parichat Into, Pannida Khunnamwong, Sasitorn Jindamoragot, Somjit Am-in, Wanwilai Intanoo and Savitree Limtong. (2020) Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease. Microorganisms 8(3), 362.
Link:DOI: 10.3390/microorganisms8030362
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร