การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Varunya Sakpuntoon, Jirameth Angchuan, Wanatchaporn Boontham, Pannida Khunnamwong, Chanita Boonmak and Nantana Srisuk. (2020). Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov. Microorganisms 8(1): 27.
Link:DOI: 10.3390/microorganisms8010027
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร