การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Satianpakiranakorn, P., Khunnamwong, P., Limtong, S. (2020) Yeast communities of secondary peat swamp forests in Thailand and their antagonistic activities against fungal pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases. PLoS ONE, 15(3) 2020, Article number e0230269
Link:DOI: 10.1371/journal.pone.0230269
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร