การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Samatcha Krungkaew, Kanokwan Kingphadung, Suphaphat Kwonpongsagoon, Busarakorn Mahayothee. 2019. Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment, Bangkok, Thailand, Nov. 11-13, 2019
บทคัดย่อ:
Parabolic greenhouse solar dryers have been developed to overcome product quality and postharvest loss problems. It uses solar energy, a renewable source of energy. Due to their high investment costs, economic feasibility and the potential of carbon dioxide (CO2) mitigation were investigated. Owners and managers of 17 enterprises, producing several varieties of herb products, investing in different sizes of solar dryers and using various traditional drying methods before investing in solar dryers, were interviewed in depth to create a data set. The net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period and CO2 mitigation were evaluated. The enterprises with annual production capacities higher than 1,200 kg or the annual revenues higher than solar dryer investment costs tended to have positive NPV indicating that the investments were attractive. Most enterprises showing CO2 mitigation higher than 130 tCO2e over 15 years had positive NPV. The annual production capacity, annual revenue and the amount of CO2 mitigation could be used to assess investing in greenhouse solar dryers.
ผู้จัดทำ:61403804 : นายสมัชชา กรุงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร