การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Samatcha Krungkaew, Busarakorn Mahayothee, Sarawut Phupaichitkun, Kanokwan Kingphadung. (2019)economic analysis of using parabolic greenhouse solar dryer for fruit drying in Thailand. 7th European Drying Conference (EuroDrying’2019),Torino, Italy. July, 10-12
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
61403804 : นายสมัชชา กรุงแก้ว
รายงานฉบับสมบูรณ์:(Full text)(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร