การนำเสนอผลงาน : หนังสือ
ชื่อเรื่อง:S. Samuhasaneetoo, S. Chaiseri, I.A. Farhat, T. Sajjaanantakul and R. Pongsawatmanit. 2006. Determination of microvoids of maltodextrin with various DE by the dual sorption model. pp. 275-283 In "Gums and Stabilisers for the Food Industry 13", Williams, P. A. and Phillips, G. O. (Eds.). RSC publishing. Cambridge. UK.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร