การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Limsangouan, N., Milasing, N., Thongngam, M., Khuwijitjaru, P. and Jittanit, W. (2019). Physical and chemical properties, antioxidant capacity and total phenolic content of tamarind (Tamarindus indica) seed xyloglucan component extracted using subcritical water. Journal of Food Processing and Preservation 43 (10): e14146
Link:DOI: 10.1111/jfpp.14146
บทคัดย่อ:Tamarind kernel powder was utilized as raw material for xyloglucan component extraction. The main aims were to determine the potential of applying subcritical water in xyloglucan component extraction and to investigate effects on yield and properties of extracted xyloglucan components. Ratio of tamarind kernel powder to water for all extractions was 1:20 (w/v) with extraction temperatures of 100–200°C. Extracted xyloglucan component samples were determined for their color, pasting property, viscosity, water absorption index (WAI), water solubility index (WSI), molecular weight, antioxidant capacity, and total phenolic content. It appeared that xyloglucan components extracted by subcritical water, especially in cases where severe conditions were applied, had greater color intensity and WSI than conventional method but less holding strength, setback from trough, final viscosity, WAI, antioxidant capacity, and total phenolic content. Subcritical water extraction at 175°C provided the highest production yield of 62.28% which was remarkably higher than conventional method.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
60403801 : นางสาวณีรนุช มิละสิงห์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร