การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Chitbunchong, P., A. Tongvisetsak and P. Penroj . 2006. Determination of rancidity threshold by ASTM and R-index method. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร