การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:กนกวรรณ ทรัพย์ธนกิจ, สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. ผลของสารเคลือบผิวกัมอารบิกร่วมกับ แคลเซียมคลอไรด์ และกรดมาลิก ต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า 180-188.
ผู้จัดทำ:09580251 : นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ธนกฤต
60403206 : นางสาวสุพัตรา เสถียรธีราภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร