การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Benjaprasertsri, T., Keowmaneechai and Leejeerajumnean, A. (2004) Bleaching of Mung Bean Starch and Vermicelli by Using some Organic Acids or Hydrogen Peroxide as a Substitute for Sulfhur Dioxide. Proceedings of The 1 sh International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, 25 - 26 August, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร