การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Soonthornkamol, P., Leejeerajumnean, S., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of coffee roasting on volatile compounds produced in arabica coffee growing in Thailand. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June,Bangkok, Thailand.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361 (สายตรง), 0-3427-0510-2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร