การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง: Thaweesak Tana, Pramote Khuwijitjaru. (2018) Effect of severity factor on subcritical water extraction of oligosaccharides from passion fruit peel. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), Bangkok, 29-31 October, 2018. (ไม่มี fulltext)
บทคัดย่อ:The weight of passion fruit peel can be as high as 50% of the whole fruit. The peel is rich in polysaccharides which can be hydrolyzed into higher-value oligosaccharides. In this research, passion fruit peel was treated in subcritical water under non-isothermal conditions in a batch-type reactor. The dried peel and water in the ratio 1:16 (w/v) was heated to the maximum temperatures in the range of 160–240C. The effects of the treatment temperature and time were combined and expressed as severity factor (ln R0) which were in the range of 3.5-13.2. The highest total carbohydrate and reducing sugar contents (40.74 and 16.95 g/100 g dry peel, respectively) were obtained at ln R0 of 9.3 (180C for 30 min). At higher ln R0 value, higher quantity of 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde was detected. The hydrolysates were also analyzed by high performance size exclusion chromatography (HPSEC) and the results showed that at ln R0 of 9.3, the highest peak area in the molecular weight range of 180-5000 Da was obtained. The molecules in this molecular weight range can be regarded as oligosaccharides. Therefore, this research showed that subcritical water is potential method for converting polysaccharides in passion fruit peel into oligosaccharides.
ผู้จัดทำ:60403209 : นายทวีศักดิ์ ถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร