การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเนื้อสัมผัสแบบเนื้อทรายของนมข้นหวานที่ผลิตโดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา
:Chano T., W. Kupoonsup and S. Sonwai (2005). ‘Studies to Solve the Problem of Sandy Texture in Sweetened Condensed Milk Manufactured by the Royal Chitralada Projects (การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเนื้อสัมผัสแบบเนื้อทรายของนมข้นหวานที่ผลิตโดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา)’. Proceedings of the 3rd TRF Undergraduate Technology Development Exhibition (IRPUS). 120-121.
ที่ปรึกษา:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร