การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:กนกวรรณ กิ่งผดุง สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์. 2560. การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมใช้กับกระบวนการผลิตนมพาสเจอไรซ์ กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. Verdian E-Journal, Silpakorn University vol. 1906-3431
:Application of Activity-Based Costing to Pasteurization Milk Production: a Case Study in Small Dairy Industry
บทคัดย่อ:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมนมทุกโรงงานจะมีต้นทุนในอัตรามตราฐานเดียวกัน การลดค่าใฃ่จ่ายในการผลิตจะสามารถช่วยให้โรงงานมีความสามารถในการเเข่งขันไดเสูงขึ้น ต้นทุนฐานกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้โรงงานเข้าใจถึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตในเเต่ละกิจกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้องมายิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตนมพาสเจอไรซ์เเละค้นหากิจกรรมหลักที่มีต้นทุนกิจกรรมสูงที่สุด โดยงานวิจัยนี้ได้เก็บเเละรวบรวมข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็ก โดยมีคนงาน45คน ซึ่งจะผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์รสจืดเเละนมปรุงเเต่งรสชาติเเละ มีการนำระบบ IDEF0 มาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกิจกรรมหลักเเละกิจกรรมย่อยของกระบวนการผลิตนมพาสเจอไรซ์ ต้นทุนฐานกิจกรรมจะสะท้อนต้นทุนการผลิตที่เเท้จริงของกิจกรรมการผลิตนมพาสเจอไรซ์ทุกชนิด ผลการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตเเบบเดิมเเละต้นทุนการผลิตฐานกิจกรรมของนมพาสเจอไรซ์รสจืดเเละนมปรุงเเต่งรสชาติ จะสรุปได้ว่า นมปรุงเเต่งรสชาติทีต้นทุนฐานกิจกรรมสูงกว่านมรสจืด โดยนมรสกาเเฟมีต้นทุนสูงขึ้นถึงร้อยละ4.68 ซึ่งมาจากศูนย์กิจกรรมปรุงเเต่งรสชาติ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมนมขนาดเล็กเเห่งนี้ ควรจะค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าใฃ้จ่ายในการผลิตของกิจกรรมปรุงเเต่งรสชาติ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรม นมขนาดเล็กเเห่งนี้ควรจะค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของกิจกรรมปรุงเเต่งรสชาตินี้สูงขึ้ร เพื่อที่จพนำไปลดตเนทุน การผลิตนมปรุงเเต่งรสชาติให้ลดลงต่อไปในอนาคต
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร