การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง: Sopark Sonwai, Poonyawee Rungprasertphol, Nantinee Nantipipat, Satinee Tungvongcharoan and Nantikan Laiyangkoon (2017). Characterization of coconut oil fractions obtained from solvent fractionation using acetone. Journal of Oleo Science. 66(9), 951-961.
: Sopark Sonwai, Poonyawee Rungprasertphol, Nantinee Nantipipat, Satinee Tungvongcharoan and Nantikan Laiyangkoon. Characterization of coconut oil fractions obtained from solvent fractionation using acetone. Journal of Oleo Science. 66(9), 2017.
Link:http://doi.org/10.5650/jos.ess16224
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
59403203 : นางสาวปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล
58403205 : นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร