การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:กานต์นลิน คงศักดิ์ สริญญา บริบูรณางกูร และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2549. การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 308
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร