การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:กิติยา วงษ์สุวรรณ มนัชนก สงค์น้อย และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2549. การศึกษาการผลิตอบเชยผงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตส่วนผสมอาหารเสริมสุขภาพ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 306
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร