การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Thamsala, T.,Boonrod, Y., Youngsaad, W., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. 2016. Curcumminoids content in solor greenhouse dried Plai (Zingiber cassumunar). The 20th International Drying Symposium (IDS 2016), 7-10 August 2016, Gifu University, Gifu, Japan.
บทคัดย่อ:Solar greenhouse dryer is presently promoted for drying of Thai medicinal plants to reduce the risk of microbiological and aflatoxin contaminations caused by a traditional sun drying. Cassumunar ginger (Zingiber cassumunar) is one of important Thai medical herbs. Curcuminoid is the main yellow bioactive compounds in cassumunar ginger. It acts as anti-inflammatory and antioxidant. In this study, the curcuminoids content of solar dried cassumunar ginger rhizomes was investigated. Cassumunar ginger rhizomes were washed, removed the leaf sheath and transversely sliced into a thickness of 0.2 cm prior to drying in a greenhouse solar dryer. They were dried until the water activity of the dried samples is less than 0.60. The drying experiments were conducted in duplication. The drying temperatures in a solar dryer were in the range of 38-60˚C. The curcuminoids contents of the fresh and dried samples were determined using a high performance liquid chromatography (HPLC). The drying time for drying cassumunar ginger slices from the initial moisture content of 76.05% to the final moisture content of 8.65% was 26 hours. The curcuminoids contents were decreased from 2.05±0.22 mg.g-1 d.b. in the fresh samples to 0.64±0.10 mg.g-1 d.b. in the dried products.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
58403204 : นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ
รายงานฉบับสมบูรณ์:CURCUMINOIDS CONTENT IN SOLAR GREENHOUSE DRIED PLAI (Zingiber cassumunar)(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร