การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการอบแห้งใบบัวต่อสีและสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
:

Influence of Cultivars and Drying Conditions on Color and Antioxidant Capacity of Lotus Leaves (Nelumbo nucifera Gaertn.)

บทคัดย่อ:

This research aimed to study the influence of cultivars and drying conditions on color, total phenolic compounds and %DPPH of lotus leaves.  Four cultivars of lotus leaves: East Indian lotus, Hindu lotus, Roseum Plenum and Magnolia lotus were studied.  The lotus leaves were cut into 1*1 cm2 and dried in hot air oven at 60, 80 and 100 oC until the samples had 3% moisture content.  To reach 3% moisture content, the lotus leaves were dried at 60, 80 and 100 oC for 4 hr, 3 hr and 40 min, respectively.  It was found that cultivars and drying conditions had significantly effect on color and antioxidant capacity of lotus leaves.  Drying lotus leaves at 60 oC yielded highest L*, a* and b* value in all cultivars.  L* and b* value of Roseum Plenum, Magnolia lotus and Hindu lotus leaves were not significantly different and were higher than East Indian lotus leaves.  East Indian lotus leaves had highest green a* value.  Drying lotus leaves of 100 oC yielded highest total phenolic compounds but lower %DPPH radical scavenging capacity in all cultivars.  At 60 oC, cultivars had no effect on total phenolic compounds but had significantly effect on %DPPH radical scavenging capacityEast Indian lotus leaves had the highest %DPPH radical scavenging capacity and Hindu lotus leaves had the lower value.  The result of color and antioxidant capacity showed that drying East Indian lotus leaves at 60 oC was the best condition.

ผู้จัดทำ:56403206 : นางสาวธัญลักษณ์ ธนิกกุล
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร