การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Malaikritsanachalee, P., Choosri, W and Choosri, T. 2016. Effects of Thermal Pulse Drying on the kinetic Parameters and Qualities of Dried Mango. Food Innovative Asia Conference 2016 “Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity”. 34-42.
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ผู้จัดทำ:57403803 : นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร