การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
51403209 : นางสาวลลิดา ชุ่มสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร