การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Derick Rousseau (2016). Crystallization of coconut oil under the influence of sorbitan esters. Journal of the American Oil Chemists Society. 93(6), 849-858
:Sopark Sonwai, Pawitchaya Podchong and Derick Rousseau (2016). Crystallization of coconut oil under the influence of sorbitan esters. Journal of the American Oil Chemists Society. 93(6), 849-858
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
56403801 : นางสาวปวิชญา โภชฌงค์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร