การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล, คคนางค์ รัชอินทร์ และ ณฐพล จันทร์ทอง. 2559. การสกัดเพกตินจากเปลือกเสาวรสด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, 8-10 ก.พ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
57403801 : นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร