การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Jintana Wiboonsirikul, Yoshiyuki Watanabe, Ayako Omori, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2016) Antioxidative properties of stearoyl ascorbate in a food matrix system. Journal of Oleo Science, 65 ( 6) 487-492. 
Link:doi: 10.5650/jos.ess16016
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร