การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ (การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อเรื่อง:ผลของการพรีทรีทเม้นต์ด้วยการปรับพีเอชต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโซเดียมเคซิเนต
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ผู้จัดทำ:56403215 : นางสาวมาณี บุญฤทธิ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร