การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ บัณฑิต อินณวงศ์ และปิยฉัตร ใจเอื้อ. 2549. ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำมันทอด. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร