การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:Rapeepat Ruekjumnong, Budsaraporn Ngampanya, Pramote Khuwijitjaru, Phimchanok Jaturapiree and Suwattana Pruksasri. (2015). Functional prebiotic activity of inulin and fructooligosaccharides. Journal of Food Science and Agricultural Technology 1(1): 149-15. Full text
:Rapeepat Ruekjumnong, Budsaraporn Ngampanya, Pramote Khuwijitjaru, Phimchanok Jaturapiree and Suwattana Pruksasri. (2015). Functional prebiotic activity of inulin and fructooligosaccharides. Journal of Food Science and Agricultural Technology 1(1): 149-15. Full text
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร