การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Pramote Khuwijitjaru. (2015) Effective Utilization of Tropical Agricultural Wastes by Their Subcritical Fluid Treatment, 16th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 10-11, 2015. Hiroshima City University, Japan (Commemorative lecture for 2014 JSFE Award for Outstanding Young Researcher) ไม่มี Full paper
:Pramote Khuwijitjaru. (2015) Effective Utilization of Tropical Agricultural Wastes by Their Subcritical Fluid Treatment, 16th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 10-11, 2015. Hiroshima City University, Japan (Commemorative lecture for 2014 JSFE Award for Outstanding Young Researcher)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร