การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Marcelo Precoppe, Serm Janjai, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2015) Batch uniformity and energy efficiency improvements on a cabinet dryer suitable for smallholder farmers. Journal of Food Science and Technology, 52(8): 4819-4829 DOI: 10.1007/s13197-014-1544-y
:Marcelo Precoppe, Serm Janjai, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2015) Batch uniformity and energy efficiency improvements on a cabinet dryer suitable for smallholder farmers. Journal of Food Science and Technology, 52(8): 4819-4829 DOI: 10.1007/s13197-014-1544-y
บทคัดย่อ:Drying can add value, facilitate transport and extend the storage life of agro-products; therefore, in developing countries with poorly established cool-chains, drying is particularly effective. Furthermore, drying within small-scale village-based enterprises contributes to rural development. However, most equipment suitable to such operations yields a product of non-uniform quality and shows low levels of energy efficiency. The aim of this research was to improve the batch uniformity and the energy efficiency of a cabinet dryer suitable for smallholder farmers. Experiments were carried out with the cooperation of a dryer manufacturer and a group of users. On each trial 144.5 kg of peeled and deseeded litchis were placed at the dryer’s 17 trays, that were stacked atop each other. Moisture content (wet basis) was reduced from 87 to 23 % in about 15.5 h. It was found that a low-cost modification to the dryer chamber’s air inlet was able to improve heat distribution and increase the uniformity of the fruit’s moisture content. In the original design, at the end of the drying process, moisture content of the fruits on the top tray was 38 % while at the bottom tray was 12 %. The modification to the dryer reduced this disparity and the final moisture content of the fruits placed at the top tray was 25 % while at the bottom tray was 21 %. In addition, the modification reduced the dryer’s air mass flow from 0.3 to 0.1 kg s−1 without jeopardizing drying forces, consequently the dryer energy efficiency increased from 33 to 42 %.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร