การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Thaokruemat, R., Pitakand, S. and Siriwongwilaichat, P. 2013. The Effect of Corn and Pineapple Meals Fortification on Characteristics of Dietary Fiber Supplemented Tart. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2-3 ธันวาคม 2556. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม. (Poster Presentation).
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร