การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2555. ผลของสัดส่วนวัฏภาคต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของมายองเนสลดไขมันชนิดอิมัลชันเชิงซ้อน. 2555. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network 2012. 20-21 ธันวาคม 2555. ณ โรงแรมดิอิมพีรียลแม่ปิง อ. เมือง จ. เชียงใหม่. (Poster Presentation).
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร