การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2554. ผลของวิตามินอี ออกซิเจนและแสงที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดญี่ปุ่นและอิตาเลี่ยน. นเรศวรวิจัย 7. 29-30 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร