การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ดลวลัย สมใจ ปทุมทิพย์ วุฒิประดิษฐ์ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2548. การศึกษาสาเหตุและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสีที่พบในผลิตภัณฑ์เค้ก. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2547 น. 118
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร