การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:Khammumta, W. and D. Thirathumthavorn. 2013. Effect of lipid types and concentrations on the microstructure and mechanical properties of octenyl succinate tapioca starch based film. The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 "Creativity Education" 9-10 May 2013. Arranged at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ผู้จัดทำ:54403215 : นางสาววิชชุลดา คำมูลตา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร